Moja obec v štatistikách

Vaše miesto v našich štatistikách

Predstavujeme vám obce v novej podobe. Vybrané štatistické ukazovatele o vašej obci sme obohatili o vizuálny rozmer. Jednoduchou, ľahko čitateľnou a príťažlivou formou vám chceme prezentovať zaujímavé číselné údaje z vybraných štatistických oblastí, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni.


Štatistické ukazovatele sú zobrazené v grafoch. Okrem voľby územného parametra, ktorý umožňuje výber ktorejkoľvek slovenskej obce, je možné sledovať aj ich vývoj v časovom horizonte posledných 20 rokov.
Zdrojové údaje sú uložené v jednotnej databáze DATAcube., prepojenie na ne nájdete pod názvom každého grafu.
Legendy grafov sú interaktívne, môžete v nich skrývať a odkrývať jednotlivé dostupné dátové rady.
Grafy si môžete tlačiť alebo stiahnuť prostredníctvom tlačidla v pravom hornom rohu každého grafu.

Viac informácií...

Trvale bývajúce obyvateľstvo k 31. 12.

Tabuľka

Vývoj prírastkov obyvateľstva (osoby)

Tabuľka
Migračné saldo

Rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných.

Živonarodení a zomretí (osoby)

Tabuľka

Sobáše a rozvody

Tabuľka

Veková štruktúra obyvateľstva k 31. 12. (osoby podľa vekových skupín)

Tabuľka

Uchádzači o zamestnanie k 31. 12. (osoby)

Tabuľka

Ekonomická aktivita obyvateľstva k 31. 12. (%)

Tabuľka

Index ekonomického zaťaženia (%)

Tabuľka
Index ekonomického zataženia

Počet osôb v predproduktívnom a poproduktívnom veku k osobám v produktívnom veku. Zvyčajne sa vyjadruje v percentách.

Index starnutia (%)

Tabuľka
Index starnutia

Počet osôb v poproduktívnom veku k osobám v predproduktívnom veku. Zvyčajne sa vyjadruje v percentách.

Celková výmera pôdy (hektáre)

Tabuľka

Nepoľnohospodárska pôda (hektáre)

Tabuľka

Poľnohospodárska pôda (hektáre)

Tabuľka

Právnické osoby

Tabuľka

Podniky a neziskové inštitúcie

Tabuľka

Fyzické osoby a živnostníci

Tabuľka